ЗАГОВОРІТЬ
АНГЛІЙСЬКОЮ
ВЖЕ ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ

Заговори
англійською
вже через місяць

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Цей Договір публічної оферти адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з Замовниками договір про надання послуг, інформація про яких розміщена на Сайті eslukraine.com.

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх замовників.

Договірні відносини між Виконавцем і Замовником укладаються шляхом надання повної і безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в вигляді публічної оферти без підпису письмового примірника Сторонами. Оплачуючи послуги Виконавця,
Замовник погоджується з усіма умовами договору та умовами відповідальності у разі порушення умов цього Договору.


 • 1.1. Сайт – інформаційна система, доступна в мережі Інтернет за адресою: eslukraine.com
 • 1.2. Договір публічної оферти – публічний договір, який розміщений на Сайті і застосування якого є обов’язковим для Замовника та Виконавця.
 • 1.3. Акцепт – прийняття Замовником пропозиції Виконавця про придбання послуги, інформація про яку розміщена на Сайті, підтверджується внесенням оплати вартості послуг.
 • 1.4. Акцепт Замовником цього Договору означає, що він повністю згоден з усіма положеннями цього Договору. З моменту акцепту Замовником цей Договір вважається укладеним.
 • 1.5. Послуги – послуги, про які на Сайті розміщено пропозицію Виконавця.
 • 1.6. Замовник – будь-яка фізична особа з повною дієздатністю, або юридична особа, щo, має намір придбати послугу згідно з чинним законодавством України.
 • 1.7. Виконавець – може бути юридична особа або фізична особа-підприємець, яка надає послуги вказані на Сайті. Найменування Виконавця вказується при визначенні та оплаті конкретної послуги.

 • 2.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати послугу з вивчення англійської мови за методикою «English as a Second language» обраного Замовником рівня, а Замовник зобов’язується на умовах і порядку, визначених цим Договором, отримати послугу та оплатити її своєчасно і у повному обсязі.
 • 2.2. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на надання зазначених послуг без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність в разі порушення прав Замовника в процесі виконання цього Договору.

 • 3.1. Спосіб навчання: за програмою «English as a Second language» відповідного рівня в складі групи.
 • 3.2. Для визначення курсу навчання з Замовником проводиться пробний урок-тестування на якому визначається рівень знань для підбору відповідного рівня навчання.
 • 3.3. Обсяг послуг та тривалість, що надаються Замовником, зазначено на Сайті.
 • 3.4. Графік занять узгоджується усно після проведеного уроку-тестування на якому визначається курс та програма навчання до початку занять.
 • 3.5. Надання послуги з вивчення англійської мови, здійснюється за адресами, вказаними на сайті в розділі «Наші контакти» або за погодженням Сторін.

 • 4.1. Ціна кожної окремої послуги визначається відповідно діючого Прайса, розміщеного на офіційному сайті: eslukraine.com.
 • 4.2. Оплата здійснюється шляхом передоплати до початку курсу в розмірі вказаному у відповідному розділі на Сайті, за системою: 100% вартості або щомісячної оплати послуги.
 • 4.3. Вартість послуг може бути зменшена в залежності від терміну оплати за умови передоплати у 100% розмірі вартості послуги та діючих акційних пропозицій:
 • 4.3.1. Для нових клієнтів надається знижка на оплату послуг за умови внесення авансового платежу в розмірі не менше ніж 50 % від вартості послуги протягом двох днів після пробного уроку-тестування. Залишок вноситься до початку курсу.
 • 4.3.2. При оплаті наступного рівня обраного курсу в розмірі 100% вартості послуги за 7 (сім) днів до кінця поточного рівня. Застосовується знижка 10 %.
 • 4.4. При виборі системи оплати щомісячна, знижка або акційні пропозиції не застосовуються. Оплату необхідно вносити шляхом передоплати за наступний місяць у строк до 30 числа попереднього місяця, в якому вноситься оплата.

 • 5.1. Замовник приймає на себе зобов’язання оплатити послуги Виконавця в розмірі і в порядку, передбачених Договором.
 • 5.2. Якщо Замовник пропустив більше чотирьох занять поспіль, він переводиться в іншу групу такого ж рівня, яка почала навчання пізніше, ніж група Замовника, або чекає початку зайнять наступної групи такого ж курсу та рівня.
 • 5.3. Якщо Замовник пропустив заняття з поважних причин, про що попередив не менше ніж за 24 години до початку заняття, йому надається матеріал, який був на цьому занятті і консультація з викладачем тривалістю 30 хвилин за кожне пропущене заняття, але не більше чотирьох занять за рівень.
 • 5.3.1. Дата та час проведення консультації узгоджуються з викладачем. Якщо студент не з’явився, подальша консультація не надається.
 • 5.3.2. Замовник має право відпрацювати пропущені заняття до кінця поточного рівня. Після дати закінчення рівня Замовник втрачає право на відпрацювання пропущених занять цього рівня.
 • 5.3.3. Пропущені заняття, які проводяться особою з рівнем носія мови, не відпрацьовуються.
 • 5.4. Якщо Замовник пропустив заняття з неповажної причини або не попередив про відсутність за 24 години до початку заняття, йому надається матеріал, який був на цьому занятті. Консультація з викладачем не надається.
 • 5.5. Зміна графіку проведення занять можлива лише за умови узгодження із адміністрацією курсів. Замовник разом з усією групою мають право на перенесення занять під час Новорічних та Травневих свят за умови узгодження із адміністрацією курсів. Відміна, відкладання та перенесення занять без поважної причини та дозволу адміністрації в тому числі групою, не допускаються та не підлягають відпрацюванню, матеріали та консультації не надаються.
 • 5.6. Замовник зобов’язується не передавати третім особам і не використовувати в комерційних цілях методичний матеріал, що надається Замовнику для самостійної роботи.
 • 5.7. Виконавець зобов’язується надати послуги, передбачені цим Договором.
 • 5.8. Виконавець має право призупинити навчання групи для об’єднання з іншою групою відповідного рівня для оптимізації навчального процесу на термін не більше 20 календарних днів.
 • 5.9. Виконавець має право не допускати Замовника на наступний рівень, якщо він здав іспит за курсом нижче 80% і запропонувати Замовнику пройти цей рівень повторно з 30% знижкою від повної вартості.
 • 5.10. Виконавець має право відмовити в наданні послуг Замовнику в разі зневажливого поводження або девіантної поведінки з його боку.
 • 5.11. Виконавець має право в односторонньому порядку:
 • 5.11.1. призупинити надання послуги за цим Договором у разі порушення Замовником умов цього Договору;
 • 5.11.2. змінювати умови даного Договору;
 • 5.11.3. змінит и ціни на неоплачені послуги, розміщуючи їх на Сайті.
 • Всі зміни вступають в силу з моменту їх публікації на Сайті.

 • 6.1. За порушення умов договору сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
 • 6.2. Сторона, винна у порушенні умов договору, відшкодовує потерпілій Стороні підтверджені документально понесені нею збитки. Розмір збитків, що відшкодовуються Виконавцем, обмежується розміром суми вартості послуги, оплаченої за цим договором в період заподіяння збитків.
 • 6.3. Всі суперечки, які можуть виникнути з даного договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.
 • 6.4. Якщо Сторони не зможуть досягти компромісу, спір підлягає вирішенню відповідно до законодавства України.

 • 7.1. Замовник за бажанням, має право укласти письмовий Договір про надання послуг з Виконавцем. У разі укладання такого договору, будь-які домовленості, що передували укладенню письмового договору є недійсними та не беруться до уваги.
 • 7.2. Цей договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін на будь-якій стадії його дії.
 • 7.3. Якщо Замовник після внесення оплати припинив відвідування зайнять або не приступив до навчання, Замовник має право:
 • 7.3.1. Протягом двох місяців на повернення грошових коштів. Розрахунок проводиться виходячи з повної вартості курсу (без урахування наданої знижки) за кожне проведене заняття, а залишок виплачується Замовнику.
 • 7.3.2. Протягом шести місяців продовжити курс навчання, який він оплатив. В такому випадку Виконавець має право змінити місце проведення навчання, групу та викладача.
 • 7.3.3. Протягом шести місяців Замовник, має право перевести залишок невикористаних коштів на індивідуальні заняття (розрахунок використаних занять проводиться від повної вартості курсу без урахування знижки), виходячи з вартості індивідуального заняття на момент перерахунку. Індивідуальні заняття Замовник має право використати протягом двох місяців після проведення перерахунку.
 • 7.4. Якщо Замовник після внесення оплати не скористався жодним з запропонованих варіантів використання залишку коштів, зазначених у п. 7.3.1. – п. 7.3.3, то після спливу 6 (шести) місячного терміну, Замовник не має право на компенсацію та продовження навчання без сплати за послуги.

 • 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних Умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, найбільші страйки, епідемії і т. д.), що забороняють заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю, карантинні заходи обмежень та інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин. Період звільнення сторони від відповідальності визначається терміном дії зазначених обставин.

 • 9.1. Замовник висловлює згоду на обробку своїх персональних даних в такий спосіб:
 • 9.1.1. При оплаті послуги;
 • 9.1.2. За участю в рекламних акціях Виконавця відповідно до правил проведення таких заходів.
 • 9.2. При відвідуванні Сайту Виконавець збирає, зберігає і обробляє таку інформацію як IP-адресу, дату і час відвідин, тип і мова браузера, файли cookies – виключно для надання послуг Сайту, оптимізації його роботи, а також для захисту цілісності інформаційного простору Сайту.
 • 9.3. Сторони домовилися, що категорії персональних даних, які Замовник дає згоду обробляти, це: прізвище, ім’я, по батькові Замовника, контактні телефони, адреса електронної пошти (Електронна пошта), історію транзакцій,інформацію, що надається Замовником в процесі користування сайтом, іншу ідентифікаційну інформацію, призначену для підтвердження особи. Такі дані можуть зберігатися протягом 10 років.
 • 9.4. Виконавець гарантує, що персональні дані будуть зберігатися і оброблятися у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 • 10.1. Розсилки та інформаційні повідомлення будуть відправлені на адреси електронної пошти, номери телефонів Замовників, які отримували послуги або брали участь в акціях і / або інших маркетингових заходах (конкурси, розіграші призів / подарунків і т.д.), які проводилися Виконавцем.
 • 10.2. Підставою для отримання розсилки та / або інформаційного повідомлення є адреса електронної пошти або номер телефону, який Замовник за власною ініціативою повідомив у відповідній анкеті (заповненої їм для участі в акції та / або маркетингової активності) або при замовленні послуги.
 • 10.3. Зазначені розсилки містять інформацію про майбутні акції наданих послуг, розіграшах, знижки, спеціальні пропозиції та інші заходи для Замовників.
 • 10.4. Замовник в будь-який момент може відписатися від отримання розсилки звернувшись до Виконавця.

 • 11.1. Цей договір вступає в силу з моменту внесення оплати Замовником і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань викладених в Договорі.
Догори

  Заявка на курси


   Заявка на ДОДАТКОВІ КУРСИ


    Заявка на Speaking club


     Заявка на Movie club


      Заявка на Listening skills


       Заявка на Grammar course

        Записатися на безкоштовний урок

        Формат навчання

         Заповніть дані і перейдіть на сторінку тестування
         Також, спеціально для вас, знижка 15% на ВСІ курси         id:btn-perehod-ua

          Заявка на курс підготовки до ЗНО           Заявка на курс з носієм

            Заявка на онлайн курс


             Заявка на travel курс

              Заявка на курс для тінейджерів

               Заявка на розмовний курс

                Формат обучение